Sātiņu dīķi
Atgriezties Iegūt norādes

Sātiņu dīķi

Sātiņu dīķi

Sātiņu dīķi ir dabas liegums Saldus novadā. Izvietojies dienvidrietumos no Saldus pilsētas, administratīvi ietilpst Pampāļu, Zirņu, Kursīšu un Novadnieku pagastos. Dabas liegums izveidots 1999. gadā teritorijā ar zivju dīķiem, kas ir nozīmīgi ligzdojošiem un migrējošiem ūdensputniem. Lielākie ir Liekna, Silzemju dīķis, Kurpnieku dīķis, Pļavnieku dīķis un vairāki mazāki zivju dīķi. Apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta plēsējputniem un melnajam stārķim. Konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas. Natura 2000 teritorija.

lv.wikipedia.org

 

 

Garums: 1,8 km (vienā virzienā)

 

Veids: līnijveida

 

Marķējums: nav marķēta

 

Atvērta: Ieteicams uzturēšanos saskaņot ar zemes īpašnieku – skatīt norādi takas sākumā

 

Apsaimniekotājs: Zemes īpašnieks – Anatolijs Grigorjevs, 29165144. Putnu novērošanas tornis – Saldus novada pašvaldība, 63807950, dome@saldus.lv

 

Sātiņu dīķi ir dabas liegums, kas iekļauts Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, ar mākslīgi veidotu dīķu kompleksu, kas atrodas 8 km attālumā no Saldus. Tie aptver 3780 ha lielu teritoriju ar 30 dīķiem. Sātiņu dīķi ir ievērojami ar lielo putnu skaitu ligzdošanas un migrāciju laikā. Arī tuvējie meži ap dīķiem ir daudzu aizsargājamu putnu un sikspārņu sugu dzīves vieta. Takas galā izbūvēts jauns skatu tornis putnu vērošanai. Pie torņa izvietots arī informācijas stends ar informāciju par teritorijā mītošajām putnu sugām, kā arī informāciju par apkārtnē tūristiem pieejamajiem pakalpojumiem.

www.kurzemesregions.lv